BİZANS 1876 ANAYASASI İLE OSMANLI OLMUŞTUR

OĞUZ TARİHİ -BİZANS 1923 TE SONA ERDİ

BİZANS MÜSLÜMANLAŞINCA OSMANLI DENMEYE BAŞLAMIŞTIR.

Osmanlının Bizans’ın devamı olduğu ve Hanedanının Rum olduğu tartışmasızdır. Osmanlının Rumluğu padişah eşlerinden kaynaklanmaz. Tarihi kaynaklara göre, Osmanlı hanedanı başlangıcından itibaren Bizansın devamıdır. Bizansın bir prensliğidir. Bizans diye yazdığım devlet aslında Doğu Roma imparatorluğudur. Türkiye de Doğu Roma İmparatorluğuna Bizans dendiği için, gerektiğinde hem Doğu Roma hem de Bizans olarak kullanılacaktır.

Diğer yandan Avrupa devletlerinin”Ottoman Empire”dedikleri Osmanlı, kendinin Osmanlı olduğunu resmi kayıtlarda ilk defa Oğuzların hakimiyetine geçmeye başladığı 1876 yılında söylemiştir. Öncesinde Osmanlı ismi yoktur.“Ottoman Empire” ın kurucusu diye anlattıkları Osman bey diye biri tarihi kaynaklarda yer almaz. Tarihi kaynaklarda ve belgelerde Osman bey diye bir bey ve Osmanlı diye beylik yoktur.

Tarihçilere göre Türklerde “kayı” diye bir boy yoktur.

Tarihçiler Osmanlı hanedanının “Kayı boyundan gelmediğini” iddiâ etmişler ve Oğuz soyundan olmadığını yazmışlardır. Bu tarihçilerden Paul Wittek Bu iddiaların 15 yüzyılda II. Murad tarafından ortaya atıldığını ve bastırdığı paralara da kayı damgalarını işlettiğini yazmıştır.

“O sıralarda Timur’un Osmanlıları küçümsemesi ve onların soylarının ne olduğunun belirsiz olduğunu söylemesidir. Timur’a öfkelenen Sultan II.Murad, Kendinin de soylu bir aileden geldiğini anlatabilmek için”>kayı boyu masalını uydurmuştur”(Paul wittek. Osmanlı imparatorluğunun doğuşu)

“Osmanlıların reisi olabilecekleri bir kayı aşiretinin yada diğer bir kabilenin mevcudiyeti tamamıyla hayal ürünüdür. Böyle bir varlığı kabul etmek için en ufak bir iz veya tarihi bir delil mevcut değildir.” (Prof. Mustafa Akdağ. Türkiye’nin İktisadi ve içtimai tarihi-S,144)

İlhanlı müverrihi Reşidüddin’in tarihinde ve ibni Bibi ve Aksarayi gibi ilgili zamanda yaşamış kişilerin eserlerinde ne Ertuğrulun ne de Osmanın ismi geçmez.

“Ertuğrul ile oğlu Osman’ın o zaman ki siyasi hayatta en küçük bir ehemmiyeti olsa idi muhakkak ki zikrederlerdi” (Togan-umumi,s.323)

Ne Selçuklu İmparatorluğu Ne de Bizans İmparatorluğu Osmanlı beyliğini görmemiştir.

“Osmanlı tarihinin karanlık noktalarından biri Ertuğrul beyin babası ve soyu sorunudur” (Prof. Dr. Yaşar Yücel ve Prof. Dr. Ali Sevim. Türkiye Tarihi II.S.2)

“Söğütte böyle birinin yaşadığı, Selçuklunun akıncısı olduğu Selçuk namelerde ve Bizans kaynaklarında bulunmamaktadır” (Prof. Dr. Yaşar Yücel ve Prof. Dr. Ali Sevim. Türkiye Tarihi II.S.2)

Anadolu’da 1336 yılına kadar hüküm süren İlhanlı Devleti de Osmanlı diye bir beylik görmemiştir. (1299 da kuruldu diyenleriçin)

“Selçuklu sultanı II. Gyaseddin Mesut’un 1308 de ölümü üzerine Anadolu yönetimi, İLHANLI genel valisi Çoban’ın oğlu Timurtaş’a verilmişti. Timurtaş İlhanlılardan ayrılıp bağımsız olmak isteyen uç beylerini İlhan’a İtaate davet etmişti. Bu Beyler arasında Osman bey’de olması gerekirse de kaynaklarda bu yönde bir bilgi yoktur.” (P.Dr. Y.Yücel ve P.Dr. A.Sevim Türkiye Tarihi II-5)

Selçuklu, Bizans, İlhanlı kaynaklarında olmayan Osmanlı beyliği Moğol kaynaklarında da yoktur.

Moğolların Anadolu’yu işgali sonrası, 1314 yılında Moğol Noyanı Çobanın Sivas’ta huzuruna çağırıp bağlılıklarını bildirsinler dediği Anadolu beyliklerinin arasında Osmanlı beyliği diye bir şey yoktur.

Anlatılan dönemde Marmara bölgesinde hangi Bizans prenslikleri var. Bizans İmparatorluğunun Bursa çevresindeki prenslikleri (Tekfur) şunlardır.

Yarhisar Prensliği, Adrianos Prensliği, Bursa Prensliği, Bilecik prensliği-köse Mikail, İznik Prensliği, İnegöl Prensliği-Aya Nikola, Karaca hisar Prensliği, Kestel prensliği, Kite prensliği

Bu prensliğin sınırlarının bittiği yerlerde Oğuzlar bulunmaktaydı. Fuad Köprülü’nün Osmanlının kuruluşu ile ilgili yaptığı araştırmalar, Ömer Lütfü Barkana kaynaklık etmiştir. Barkan Arşivlerde Osmanlı hakkında gerçeği bulmuştur. ”Kolonizatör Türk Dervişleri” adlı makalesinde bu konu hakkındaki görüşlerini ifade etmiştir

“Bizanslı Rumlar ve diğer Balkan milletleri sadece isim ve din değiştirerek tarih sahnesine yeni ırk ve millet ve üzerine yeni görevler almış olarak çıktılar. İslami bir renk ve cila altında eski Bizans’ı ihya ve devam ettirdiler.”

Haçlıların İstanbul’u fethetmeleri sonrasında, İstanbul’da yaşayan Rum ve Balkan halka büyük zulümler yapmıştır. Bu nedenle, Doğu Roma İmparatorluğu tepki olsun diye, farklı şekilde tarih sahnesine çıkmıştır. Tarih bunu gayet açık olarak gösterecektir.

Bizans İmparatorluk ailesinden gelen Theodoros Spandounes (Spandugnino) 1453 yılından sonra Osmanlı idaresinde bir süre hizmet vermiştir. Türkçe de bilen Spandounes, Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar Osmanlı Sultanlarının kökenleri hakkında bir eser yazmıştır. Eserinde Fatih Sultan Mehmet’in Bizans ile Osmanlı’nın bağlantısı konusundaki bir görüşü hakkında şöyle yazar;

“Fatih, Türk tarihçilerinin iddia ettiği gibi atalarının göçebe çoban kabileler olarak Tatarların-Moğolların-Oğuzların bulunduğu bölgeden [Orta Asya] geldiğine inanmıyordu. Fatih Sultan Mehmet, ailesinin Bizans İmparatorluk ailesi Komnenoslardan geldiğine inanıyordu”

Fatih Sultan Mehmet’in şehzadesi Cem Sultan’ın soyundan gelenler şimdi geniş bir Katolik ailedir. Bu ailenin bir kolu “Papalık Prensi” olmuş, bir kol da Bizans’ın son imparatorluk hanedanı Paleologlar ile birleşmiş ve “Bizans Kontu” olmuşlardır.

İlhanlı, Acem, Yunan, Rus, Sırp Kralları,Marmara bölgesinde 10 tane Bizans Prensliği, En az 300 Yıldır var olan Karaman Krallığı, Candar oğlu devleti, Hamit oğlu devleti benzeri büyük devletler varken,

Doğu Romanın Yar Hisar prensi kızı Holofira’yı 1299 yılında, Bizans İmparatoru Andranikos kızı Asporça’yı 1323 yılında, Bizans İmparatoru 6. John Kantakuzenus ve meşhur imparatoriçe İrenenin kızları Theodora’yı 1347 yılında 400 çadırdan oluşan koyun çobanı Osman’ın oğlu Orhan’a verdiler.

Bırakın Üç tane prensesi şehrin zengininin kızını bile vermezler yeri yurdu olmayan göçebe çobana!!

1) Nilüfer Hâtun (Holofira): 1299.Bizans Yarhisar prensinin kızıdır; Nilüfer adını almıştır.Süleyman , I. Murad ve Kasım’ın annesidir

2) Asporça Hâtun: 1323 yılında evlenmişler, Bizans imparatoru Andranikos’un kızıdır. İbrahim de Bizans İmparatorununun torunudur.

3) Theodora Hâtun: 1347 yılında evlenmişlerdir. Bizans İmparatoru 6. John Kantakuzenus’un ve de sevgili karısı meşhur imparatoriçe İrene’nin kızıdır, Halil Kantakuzenus’un torunudur.

Bu Prenseslerle evlendiğinde düğünü hangi sarayda nerede yapılmıştır? Hangi davetliler katılmıştır? Oğuz beyliklerinden katılan olmuş mudur? İstanbul’a gelin almaya gitme olmuş mudur?

Osmanlı padişahı olduğu söylenen Orhan( ismini siz tahmin edin) zaten İstanbul’da yaşıyor. İşte Tarihi kayıtlarda önemli ziyaretler.

1-Bizans prensi Avrupa kıyısı üzerinde küçük Çimpe kalesini torunu Süleyman’a hediye etti.
2-Orhan 3 Şubat 1347 yılında İstanbula Bizans imparatoru Andranikosa torunu ibrahimi götürdü.
3-Orhan Halilin dedesi imparator Kantakuzeni Üsküdar da ziyaret etti.

Orhan Cenevizliler’e Marmara da serbest ticaret yapma imtiyazını verdi(1352)!!! Marmara da???

Bu izni verebilmesi için Bizans’a sormasına gerek var mıdır? Osmanlının Bizans’ın devamı olduğu ve Hanedanın yüzde yüz Rum olduğu tartışmasızdır.

H.orhan Acar